Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN VỤ XUÂN NĂM 2016 TẠI THANH HÓA

Nguyễn Thị Lan, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Loan

Tóm tắt


Thí nghiệm khảo nghiệm sản xuất 6 giống ngô biến đổi gen (BĐG) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép khảo nghiệm rộng được bố trí so với 4 giống nền tương ứng làm đối chứng trong vụ Xuân 2016 tại 3 điểm (Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Hoằng Hóa) của tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy: Năng suất trung bình tại 3 điểm của các giống ngô BĐG đều cao hơn các giống ngô nền, tăng từ 13,1-19,2%. Năng suất thực thu cao nhất là các giống DK6818S (79,14 tạ/ha), NK4300 BT/GT (79,00 tạ/ha), NK7328BT/GT (77,39 tạ/ha), cao hơn các giống ngô nền đối chứng từ 16,9 -19,2%. Các giống ngô BĐG còn lại cũng có năng suất cao hơn giống ngô nền đối chứng từ 13,1-16,1%.
Lãi thuần sản xuất các giống ngô BĐG đạt từ 27,987 - 33,311 triệu đồng/ha, tăng hơn so với đối chứng từ 6,183 - 8,166 triệu đồng/ha. Giống DK6818S lãi thuần 33,311 triệu đồng/ha, tăng so với đối chứng là 8,166 triệu đồng/ha. Giống NK 4300 BT/GT lãi thuần 33,220 triệu đồng/ha, so với giống ngô nền đối chứng lãi tăng 8,601 triệu đồng/ha, giống NK7328 BT/GT lãi thuần 32,173 triệu đồng/ha, tăng so với đối chứng 7,554 triệu đồng/ha.Vì vậy nên chọn các giống ngô DK6818S, NK4300 BT/GT, NK7328BT/GT đưa vào gieo trồng trong vụ ngô Xuân tại Thanh Hóa.

Toàn văn: PDF