Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG ĐẬU TƢƠNG THÍCH HỢP TRỒNG XEN CAO SU THỜI KỲ KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI THANH HÓA

Lê Hoài Thanh, Lê Hữu Cần, Lê Đăng Ninh

Tóm tắt


Xác định giống đậu tương thích hợp trồng xen cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có hiệu quả cao là việc làm cấp bách mà thực tiễn sản xuất đang đặt ra. Kết quả nghiên cứu đã xác định được giống đậu tương ĐT26 thích hợp để trồng xen cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trên đất đồi của tỉnh Thanh Hóa: Thời gian sinh trưởng ngắn; sinh trưởng, phát triển tốt; nhiễm nhẹ với một số bệnh hại chính như bệnh đốm nâu và bệnh sương mai (điểm 1-3); tỷ lệ giòi đục thân và sâu cuốn lá ở mức thấp: Giòi đục thân (số cây bị hại từ 2,2% - 3,9%), sâu cuốn lá (số cây bị hại từ 3,0% - 4,0%); tính tách quả ở mức nhẹ (điểm 1 - 2), khả năng chống đổ tốt (điểm 1 - 2). Năng suất cao (đạt từ 10,50 tạ/ha - 11,20 tạ/ha), cao hơn các giống khác và giống đối chứng (ĐT12) ở mức sai khác có ý nghĩa. Trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản cho hiệu quả cao nhất: Lãi thuần đạt 18,74 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả tăng 28% so với trồng xen mía; trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển của cây cao su: Sau 08 tháng trồng xen, chu vi thân cây cao su đạt 13,1cm tăng 6,7cm so với thời kỳ mới trồng xen (cao hơn trồng xen mía và trồng thuần cao su);trồng xen đậu tương với cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản không ảnh hưởng đến sự phát sinh và gây hại của sâu, bệnh trên cây cao su.

Toàn văn: PDF