Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA SÁU GIỐNG GÀ ĐÀI LOAN

Đỗ Ngọc Hà, Phạm Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên hai thế hệ của sáu giống gà của Đài Loan (Hsin­Yi, Ju­Chi, Hua­Tung, Quemoy, Nagoya và Shek­Ki ), bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng trứng và khả năng di truyền các tính trạng chất lượng trứng cho đời sau. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu về chất lượng trứng của sáu giống gà này đạt kết quả khá. Trong đó, chất lượng trứng của gà Nagoya là tốt nhất với các chỉ số về độ cứng, chỉ số Haugh là cao nhất, trong khi chất lượng trứng của gà Quemoy và Shek­Ki thể hiện có chất lượng thấp hơn các giống gà khác. Sự di truyền các tính trạng của chất lượng trứng cho đời sau khá cao nhưng thể hiện không rõ ràng ở các giống gà riêng rẽ khác nhau.

Toàn văn: PDF