Quay trở lại chi tiết bài viết ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SỰ PHÁT SINH VÀ GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN GIỐNG LÚA GIA LỘC 102 TẠI THANH HOÁ Tải xuống tải PDF