Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI HỌC PHẦN TIN HỌC VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Phạm Thế Anh, Lê Văn Hào, Hoàng Nam, Lê Thị Hồng

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải pháp phần mềm nhằm tin học hóa quy trình thi và chấm thi các học phần Tin học văn phòng trên máy tính theo mô hình điện toán đám mây cục bộ. Mục tiêu quan trọng của giải pháp đó là đảm bảo tính khách quan khi giáo viên chấm bài thi thực hành của sinh viên. Khác biệt hoàn toàn với quy trình chấm thi thực hành truyền thống, giải pháp đề xuất làm trong suốt thông tin về thí sinh với các đối tượng người dùng khác bao gồm quản trị viên và giáo viên chấm bài. Sản phẩm khoa học bao gồm 5 phân hệ phần mềm (AdminApp, StudentApp, TeacherApp, CamClient và CamServer) cho phép quản lý các đợt thi thực hành, quản lý gửi và nhận bài thi từ máy sinh viên, đánh phách điện tử bài thi tự động, phân công chấm thi, hỗ trợ giáo viên chấm thi và tổng hợp các loại báo cáo thống kê. Chúng tôi cũng đề xuất một ý tưởng mới giúp tự động hóa quy trình chấm bài thi sử dụng công nghệ Thị giác máy.

Toàn văn: PDF