Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trịnh Tố Anh

Tóm tắt


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới
giáo dục đạo đức cho sinh viên. Người rất chú trọng đến vai trò, nội dung và phương pháp giáo dục. Phương pháp giáo dục đạo đức của Hồ Chí Minh có giá trị to lớn để các nhà giáo dục Việt Nam nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở hệ thống hóa các phương pháp giáo dục đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích, đánh giá thực trạng phương pháp giáo dục đạo đức ở Trường đại học Hồng Đức, bài viết đưa ra một số giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên  ởTrường Đại học Hồng Đức hiện nay.

Toàn văn: PDF