Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍCH HỢP RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HỌC PHẦN NGỮ DỤNG HỌC

Nguyễn Thị Bé

Tóm tắt


Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, giáo dục cần phải đào tạo ra những con người vừa có tri thức khoa học, vừa có tri thức chuyên môn ngành nghề đáp ứng yêu cầu của công việc, đồng thời cũng phải có những năng lực chung và năng lực cá nhân để đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Chính vì vậy, việc dạy học ngôn ngữ cho sinh viên không chỉ đơn thuần là để hiểu, để biết mà học ngôn ngữ để sử dụng trong hoạt động giao tiếp một cách hiệu quả. Bài viết tập trung vào vấn đề tích hợp rèn luyện năng lực giao tiếp cho sinh viên thông qua các trải nghiệm học tập tích hợp trong dạy học học phần Ngữ dụng học.

Toàn văn: PDF