Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 39 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THỪA SỐ DẠNG CHẮN ĐỂ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA PHA TẠP LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ

Trần Mai Loan, Trần Thị Hải, Nguyễn Văn Cần

Tóm tắt


Chúng tôi đưa ra một lý thuyết nghiên cứu về thừa số dạng chắn hai chiều trong các
mô hình giếng lượng tử pha tạp điều biến một phía và hai phía. Bằng việc xây dựng các công thức toán học phù hợp, giúp cho việc mô tả ảnh hưởng của pha tạp điều biến trong giếng lượng tử được dễ dàng hơn, chúng tôi đã đưa ra công thức tính toán chính xác cho thừa số dạng chắn hai chiều. Chúng tôi cũng tiến hành tính số các dạng của thừa số dạng chắn trong mô hình giếng lượng tử pha tạp điều biến một phía và hai phía. Ảnh hưởng của chắn tăng lên khi tăng bề rộng giếng lượng tử và nồng độ pha tạp.

Toàn văn: PDF