Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 40 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ BẢN ĐỊA ĐÀI LOAN THEO CÁC HƯỚNG CHỌN LỌC KHÁC NHAU

Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên 4 dòng gà bản địa đã được chọn lọc theo các hướng sản xuất khác nhau của Đài Loan: Dòng gà được chọn lọc theo hướng tăng khối lượng cơ thể (dòng B và S) và dòng gà được chọn lọc theo hướng tăng năng suất trứng (dòng L2 và D) tại thời điểm 30, 40 và 50 tuần tuổi. Kết quả cho thấy khối lượng, chỉ số hình dạng, chỉ số Haugh, tỷ lệ lòng trắng và độ cứng của vỏ trứng từ các dòng gà được chọn lọc theo hướng tăng khối lượng cơ thể (dòng B và S) cao hơn so với các dòng gà được chọn lọc theo hướng sản xuất trứng (dòng L2 và D), trong khi tỷ lệ vỏ trứng và tỷ lệ lòng đỏ lại thấp hơn (P<0,01). Khi tuổi đẻ của gà mái tăng, khối lượng trứng gà tăng, tuy nhiên % khối lượng vỏ và độ dày màng vỏ giảm nên độ cứng của trứng giảm.

Toàn văn: PDF