Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 41 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA TỪ “THẤY” TRONG TÁC PHẨM CỦA NAM CAO

Lê Thị Bình

Tóm tắt


Từ góc độ nghĩa, từ “thấy” trong tác phẩm của Nam Cao mang những nội dung, ý nghĩa khác nhau. Tính đa nghĩa của từ “thấy” hay hiện tượng đồng âm khác loại của từ “thấy” được Nam Cao vận dụng linh hoạt trong việc khai thác những khía cạnh tâm lý khác nhau của nhân vật trong tác phẩm.

Toàn văn: PDF