Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 43 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG “YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI” CHO SINH VIÊN HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trịnh Tố Anh

Tóm tắt


Lực lượng thanh niên, trong đó có sinh viên là một tầng lớp xã hội đặc biệt, có vai trò rất quan trọng trong lịch sử. Bởi vậy, sinh thời Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên, mà giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng “yêu thương con người” được Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng bởi vì đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Trên cơ sở phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng “yêu thương con người”, đánh giá thực trạng phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng “yêu thương con người” của sinh viên, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng “yêu thương con người” cho sinh viên hiện nay.

Toàn văn: PDF