Chi tiết về Tác giả

Vân, Đặng Thùy Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức