Chi tiết về Tác giả

Sĩ, Đoàn Dũng Giảng viên khoa Mỹ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa