Chi tiết về Tác giả

Sáu, Hoàng Thị Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu