Chi tiết về Tác giả

Sáu, Hoàng Thị Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ ­ Viện Dược liệu