Chi tiết về Tác giả

Sáu, Hoàng Thị Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện dược liệu