Chi tiết về Tác giả

Shanin, I.A. Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxôp