Chi tiết về Tác giả

Chắc, Lê Đình Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức