Chi tiết về Tác giả

Quân, Lê Ngọc Học viên cao học K9, lớp Khoa học Lây trồng, Trường Đại học Hồng Đức