Chi tiết về Tác giả

Hằng, Lê Thúy Giảng viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc giai Hà Nội