Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Đức Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa