Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Duy Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lao động Xã hội