Chi tiết về Tác giả

Quang, Nguyễn Hữu Giảng viên khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Vinh