Chi tiết về Tác giả

Tân, Nguyễn Hữu Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

  • S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP - Bài viết
    XU THẾ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU THẢM THỰC VẬT RỪNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÒNG HỘ CỦA RỪNG ĐẦU NGUỒN HỒ CHỨA NƯỚC CỬA ĐẠT, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA
    Tóm tắt  PDF