Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Thị Hải Giảng viên khoa Nông - Lâm - Ngư Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

  • S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp - Bài viết
    ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP BÍ ĐỎ ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT DƢA KIM HT 83, VỤ XUÂN 2016 TẠI THANH HÓA
    Tóm tắt  PDF
  • S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp - Bài viết
    ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY TRẨU (VERNICIA MONTANA LOUR), CÂY SỞ (CAMELLIA OLEIFERA) Ở THANH HOÁ LÀM CƠ SỞ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GẮN VỚI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN
    Tóm tắt  PDF