Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Thị Giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức