Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Văn Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam