Chi tiết về Tác giả

Luôn, Phạm Xuân Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ