Chi tiết về Tác giả

Nam, Trương Hoài Trưởng phòng Nghiệp vụ Di sản, Trung tâm Bảo tồn Di sản thành Nhà Hồ