Chi tiết về Tác giả

Thành, Trần Đăng Nghiên cứu viên Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam