Chi tiết về Tác giả

Loan, Trần Mai Trường Trung học phổ thông Nguyễn Mộng Tuân, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa