Chi tiết về Tác giả

Tâm, Trần Thị Học viên Fao học K9, lớp Khoa học Fây trồng, Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức

  • S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP - Bài viết
    KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI MẠ VÀ SỐ DẢNH CẤY ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA BẮC THỊNH TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN (SRI) Ở VỤ XUÂN 2017 TẠI THIỆU HÓA - THANH HÓA
    Tóm tắt  PDF