Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Trần Trung Chuyên viên Trung tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ, Viện Dược liệu