Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Trần Trung Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ