Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Trần Trung Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ