Chi tiết về Tác giả

Ly, Trịnh Diệp Giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức