Chi tiết về Tác giả

Loan, Trịnh Thị Anh Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức