Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH GIANG, HOÀNG Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Thực trạng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học Địa lí lớp 9 ở trường trung học cơ sở
    Tóm tắt  PDF