Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

AGRONOMY

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ANIMAL SCIENCE – VETERINARY MEDICINE – AQUACULTURE

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ECONOMICS, SOCIOLOGY AND RURAL DEVELOPMENT

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

REVIEWS

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.