Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của các tham số đến quá trình tổng hợp vật liệu nano vàng dạng que cho việc bọc bằng silica Tải xuống tải PDF