Quay trở lại chi tiết bài viết Mối quan hệ giữa folklore và văn học viết qua vấn đề tiếp biến cái kỳ ảo từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đạ Tải xuống tải PDF