Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trở lại vấn đề giáo dục tiếng Việt trong trường phổ thông

Hồng Dân

Tóm tắt


Đánh giá thực trạng vấn đề giáo dục tiếng Việt trong trường phổ thông hiện nay. Từ đó xây dựng chiến lược giáo dục tiếng Việt mới trong nhà trường phổ thông.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống