Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về hai cặp chiều hướng phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ sau 1945

Lê Quang Thiêm

Tóm tắt


Từ nhận thức những biến đổi phát triển của bản thân nghĩa từ vựng có ý nghĩa không nhỏ trong nghiên cứu, tìm hiểu không chỉ bản thân ngữ nghĩa học của tiếng Việt mà còn cả những vấn đề văn hóa xã hội, lịch sử thuộc thời kỳ được nghiên cứu. Bài đi sâu tìm hiểu về hai cặp chiều hướng phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ sau 1945.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống