Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm cấu trúc của thuật ngữ Tài chính-Kế toán-Ngân hàng tiếng Anh có hình thức tương đương với từ

Nguyễn Thị Tuyết

Tóm tắt


Dựa vào cấu trúc hình thức, tiến hành phân tích chia thuật ngữ Tài chính-Kế toán-Ngân hàng tiếng Anh làm ba loại: Từ đơn, từ phái sinh và từ ghép.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống