Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số biểu tượng thơ trong Nam Kim - Thị Đan

Nông Thị Nhung

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến một số biểu tượng ngôn từ của tác phẩm Nam Kim-Thị Đan - Một trong những áng thơ Nôm có nhiều giá trị đặc sặc và mang dấu ấn phong cách ngôn ngữ riêng biệt trong truyện thơ Nôm Tày.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống