Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về một vài từ trong đoạn thơ Kim Trọng tương tư

Lê Xuân Lít

Tóm tắt


Bàn luận về những từ ngữ, ý tứ độc đáo mà Nguyễn Du đã đưa vào trong đoạn thơ "Kim Trọng tương tư".

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống