Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN NGHE TIẾNG TRUNG QUỐC

Trần Khai Xuân

Tóm tắt


Cùng  với  việc  đổi  mới  phương  pháp  dạy học  thì  vấn  đề  về  đổi  mới  trong  kiểm  tra, đánh giá là khâu hết sức quan trọng trong quá trình  giảng  dạy  và  học  tập.  Nhất  là  với  kĩ năng Nghe, kĩ năng được cho là khó học nhất, dễ  gây nhàm chán nhất trong 4 kĩ năng nghe, nói,  đọc,  viết.  Vì  vậy,  làm  thế  nào  để  kiểm tra,  đánh  giá  được  đúng  trình  độ,  năng  lực của  sinh  viên  và  chất  lượng  giảng  dạy  vào những  thời  đi ểm  cụ  thể  theo  mục  tiêu  của  chương  trình  môn  học  là  vấn  đề  cấp  bách hiện nay.  Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, chúng  ta  phải  đảm  bảo  đánh  giá  đúng  nội dung,  đúng  môn  học,  phải  liên  hệ  nội  dung bài học với thực tế  cuộc sống, từ đó vận dung những kiến thức đã học để  giải quy ết các vấn đề  nảy sinh từ  cuộc sống hợp lí nhất. Qua đó thúc đẩy và đòi hỏi việc học tập trong cả  quá trình; thúc đẩy tạo mối liên hệ  giữa nhận thức và hành động, giữa kiến thức và thực tế  cuộc sống.  Không  chỉ   kiểm  tra  kiến  thức  mà  còn phải chú trọng đến kiểm tra thái độ, kĩ năng nhận  xét,  đánh  giá,  phân  biệt  đúng,  sai;  khả năng  vận  dụng  thực  hành  trong  cuộc  sống sinh  viên.  Đánh  giá  là  công  cụ  quan  trọng, chủ  yếu  xác  đị nh  năng  lực  nhận  thức  của người học, điều chỉnh quá trình dạy và học, là động  lực  để  đổi  mới  phương  pháp  dạy  học, góp  phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ theo mục tiêu giáo dục.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống