Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIAO TIẾP XƯNG HÔ TIẾNG VIỆT BẰNG TỪ THÂN TỘC VÀ VIỆC SỬ DỤNG CHÚNG TRONG GIAO TIẾP CÔNG QUYỀN

Nguyễn Văn Khang

Tóm tắt


Xưng hô  là thuật ng ữ dùng để  chỉ  việc tự gọi mình  (xưng)  và  gọi  người  khác  (hô)  khi  giao tiếp. Xưng hô là một hiện tượng ngôn ngữ  học xã  hội bởi đó là sự  tương tác giữa vai xã hội và vai  giao  tiếp,  phản  chiếu  các  mối  quan  hệ   đa chiều  từ  gia  đình  đến  xã  hội  của  các  cá  nhân trong cộng đồng giao tiếp. Vì thế , xưng hô được coi là hành động ngôn ngữ, trở thành chiến lược giao tiếp xưng hô. Đối với giao tiếp tiếng Việt, xưng hô giữ một vị  trí  đặc biệt quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào các từ  thân tộc dùng làm từ  xưng hô trong giao tiếp. Lí do là bởi , một mặt,  chúng chiếm số  lượng chủ yếu trong tổng số  các   từ  ngữ  xưng hô tiếng Việt và  mặt khác, quan trọng hơn,  chúng cũng là nội dung cốt lõi xung quanh vấn đề   liệu có thể  chuẩn hóa xưng hô công sở  đang đươc đặt ra hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống