Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng của Dirk Geeraerts

Phạm Văn Lam

Tóm tắt


Việc nghiên cứu nghĩa (của) hệ thống từ vựng luôn là một công việc trung tâm và ngày càng quan trọng của ngữ nghĩa học nói riêng và ngôn ngữ học nói chung. Việc nghiên cứu này là nhiệm vụ của một bộ môn khoa học là ngữ nghĩa học từ vựng (lexical semantics), hiểu theo nghĩa rộng. Tuy vậy, cho đến nay hiện nay vẫn chưa có một công trình mang tính tổng quan nào về các khuynh hướng lí thuyết chính trong ngữ nghĩa học từ vựng. Sự ra đời của cuốn Các lí thuyết ngữ nghĩa học từ vựng (Theories of lexical semantics) của Geeraerts là một cố gắng lấp đầy ô trống đó, bằng cách trình bày những truyền thống nghiên cứu chính về nghĩa từ trong ngôn ngữ học từ góc nhìn lịch sử, phác hoạ một diễn trình nghiên cứu của ngành này từ giữa thế kỉ XIX cho đến ngày nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống