Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kính từ 请 qing trong tiếng Hán và "mời" trong tiếng Việt

Phạm Thị Thanh Vân

Tóm tắt


Kính từ 请qing trong tiếng Hán là một kính từ thường gặp, nhất là trong đối thoại trực tiếp, tương đương với mời, xin, hãy, xin mời trong tiếng Việt. Ngoài cách dùng độc lập tạo thành câu biểu thị hành vi mời chào hoặc cầu khiến ra, 请qing cũng như mời, xin, hãy, xin mời thường kết hợp với các phương thức biểu thị xưng hô và ngữ khí từ tạo nên những dạng thức biểu thị lịch sự khác nhau, có tác dụng nâng cao hiệu quả giao tiếp. Việc sử dụng kính khiêm từ là vô cùng cần thiết, có thể coi đây là một trong những chiến lược trong giao tiếp tiếng Hán và tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống